yrsdtrdxtydyf

به گزارش روابط عمومی دارالشفای امام حسین (ع) به مناسبت اول شهریور روز پزشک مدیر عامل این مرکز همراه مدیریت داخلی و تنی چند از پرسنل دارالشفاء طی مراسمی روز پزشک را به پزشکان فعال دارالشفای امام حسین (ع) تبریک گفته و با اهدای هدایایی  از زحمات بی شاعبه این عزیزان تقدیر به عمل آمد