بیمه و اسناد پزشکی

مسئول واحد : آزاده مهین

جمع آوری نسخ از بخش های مختلف ، ثبت و بررسی نهایی نسخ و ارسال آن به سازمان های بیمه گر مربوطه

تلفن تماس :
32721002 - 056   داخلی 200