فضای مجازی

مسئول واحد : مرتضی بصیر

با توجه به رشد روز افزون مراجعه بیماران و نیازهای مبرم جامعه در راستای رفع گرفتاری مردم و بیماران نیازمند و با توجه به اهداف والای بنیاد،هدفی اساسی با زیر شاخه هایی از اهداف جزعی تر در این واحد تعریف و دنبال میشود.
دراین برنامه هدف اساسی ،ایجاد واحد ارتقای سطح کیفی و کمی بنیاد جهت به حداکثر رساندن خدمات دارویی و درمانی برای بیماران نیازمند و به حداقل رساندن مشکلات بر سر راه آنان و تامین خلا های درمانی منطقه می باشد.
برای این منظور در این واحد مجموعه هایی مجزا با مدیریت واحد پیش بینی شده است

بخش کیفیت :

این بخش به منظور بالا بردن کیفیت محیط کار و کارکنان و ارتقای بهروری و در نتیجه خدمات بهینه و به موقع به جامعه هدف تشکیل می شود.
در این واحد سعی بر نیل به سوی استانداردهای جهانی (iso 9001-14001) و نظام مند کردن معنوی و فیزیکی محیط کار و تدوین و نهادینه کردن نطام آراستگی و آیین نامه داخلی خواهد بود.

بخش فضای مجازی :

با توجه به رشد روز افزون ارتباطات و گستردگی و یکپارچگی جهانی از طریق اینترنت و بسترهای متفاوت فضای مجازی جهت جهانی شدن نیاز به سازوکار جهانی داریم.این بخش با هدف جهانی کردن و شناساندن بنیاد برای کسب کمک های جهانی در راستای کمک به بیماران نیازمند تشکیل می شود.

بخش مشارکت و کارآفرینی :

این بخش جهت کسب ایده های نو و درآمد زا و تحقیق و تفحص در مورد ایده های رسیده و اجرایی کردن آنها با سه محور متفاوت تشکیل می شود.
محور اول : مشارکت در ایده و پشتیبانی مادی و معنوی طرح
محور دوم : مشارکت در اجرا و پشتیبانی مادی و معنوی
محور سوم : مجموع محورهای اول و دوم
لذا در نتیجه طرح ، بنیاد با ایده پرداز مشارکت کرده وطبق تفاهم و پیمانهای فی مابین درصدی از درآمدحاصل دربنیاد به نفع بیماران محروم مصرف خواهد شد.
تلفن تماس :
32721002 - 056   داخلی 206