فرهنگی

مسئول واحد : جواد آیرم 
این واحد وظیفه ارتقای سطح فرهنگ کمک به بیماران نیازمند را برعهده دارد.برخی از فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد.
- تدوین پیک شفا.
- طراحی و سیاست گذاری تبلیغات میدانی
- تهیه مطالب فرهنگی ، اجتماعی جهت بردهای بنیاد
- تهیه گزارشات فعالیت های بنیاد به صورت تصویری
- تنظیم تقدیرنامه ها و درج در روزنامه
و . . . 

خیرین گرامی که ما را در تجهیز این بخش یاری نمودند :
خانواده محترم کیانی بیاد شهید حسین کیانیتلفن تماس :
32731002 - 056  داخلی 206