حسابداری و کارپردازی

حسابدار : ریحانه دلریش
همکاران ما در این واحد : سمیه پردل - انجام کلیه امور مربوط به حسابداری تهیه اسناد مالی ، ثبت ، بررسی و بایگانی اسناد 
- بررسی حساب های بدهکار و بستانکار - دریافت و پرداخت طلب و بدهی ها
- انجام امور مربوط به سازمان های بیمه گر ، مالیات و . . . 
- تهیه گزارشات حسابداری و تهیه بودجهتلفن تماس :
32721002 - 056    داخلی 218


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارپردازی و انبار : مهدی کاظمی
همکاران ما را در این واحد : حامد فیضی 


- تهیه کالاهای مورد نیاز درمانگاه وتحویل کالا به بخش های مربوطه
تلفن تماس :
32731002 - 056  داخلی 231