خدمات

مسئول واحد : جواد آملی
همکاران ما در این واحد :  فرزانه سادات نادمی ، زینب جلیل پور

خیرین گرامی که ما را در تجهیز این بخش یاری نمودند :

حاج محمود واحدی بیاد والدین مرحومشان ، حاج آقای اسماعیلی ، مرحومه شادروان حاجیه بی بی علوی ، جناب آقای صداقتی