شفایاوران کوچک

کانون شفایاوران کوچک زیر نظر کانون شفایاور بانوان در راستای ایجاد مهرورزی و ایجاد ارتباط صمیمی کودکان با بنیاد فعالیت خود را آغاز نمود.
در این کانون فعالیت هایی از قبیل برپایی ایستگاه نقاشی ، ایستگاه داستان نویسی ، ایستگاه قصه خوانی و ... صورت می پذیرد.