دیدار با زائرین خانه خدا

دیدار مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره دارالشفای امام حسین (ع) با زائرین خانه خدا

به گزارش روابط عمومی دارالشفا صبح روز جمعه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره دارالشفاء در جلسه کاروان های اعزامی از فردوس به حج تمتع شرکت کردند. این جلسات برای توجیه نمودن بیشتر زائرین خانه خدا در سرزمین وحی انجام گردید که در میان جلسه مدیر عامل دارالشفا از کلیه زائرین خانه خدا ضمن التماس دعا برای شفای کلیه بیماران به ویژه بیماران محروم خواست تا در صورت امکان قسمتی از هزینه های سفر خود را از قبیل خرید و هزینه ولیمه را به امر دارو ودرمان بیماران محروم و سرطانی اختصاص دهند که این پیشنهاد با استقبال زائرین قرار گرفت.