بازدید ریاست کمیته امداد فردوس

دیدار و بازدید جناب آقای حلوانی ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)فردوس

و همکارانشان از دارالشفای امام حسین(ع) و بحث و بررسی جهت ارائه خدمات بیشتر به مددجویان کمیته امداد در دارالشفا